ספר לכל - רכש מוסדות

טהר וסכנה - ניתוח של המושגים זיהום וטאבו
מחבר: דגלס מרי
מספר קטלוגי: 585-148
תאריך יציאה: 1/1900
תיאור:
-Times Literary Supplementה ירקבמ ידי לע רחבנ הנכסו רהוט
תיצחמה זאמ יברעמה חישה לע רתויב םיעיפשמה םירפסה האממ דחאל
יגולופורתנא חותינ עיצמ הז ידוחיי רפס -20.ה האמה לש היינשה
,השודקב קסוע וניא רפסה תותדה רקחמ לש תירוחאה רצחב דקוממה
הלאש "הנכסו רהוט"ב הדימעמ סלגד ירמ .ךולכלבו האמוטב אלא
םימיוסמ םירבדל תותדה תוסחיימ עודמ :הרואכל תילאיווירט
םירחא םירבדש העשב הב ,השודק ידכ דע ךכ לכ הבר תובישח
,שומיש ,העיגנ לש ובאט םהילע לטומ יכ דע םימהוזמ הכ םיבשחנ
רקיעב סלגד תנעשנ וז הלאש םע דדומתהל תנמ לע ?תוננובתה
םיטסקטו (ריאז) הללה ינב ברקב הדש תדובע :תורוקמ ינש לע
ךמתסמ םוהיזהו האמוטה תייגוסב לופיטה .(ארקיו רפס) םייארקמ
תניחבב אוה (םוהיז וא) ךולכל :התוטשפב העיתפמ הנעט לע
תיטסילרוטקורטס השיגב תטקונ סלגד .ומוקמב וניאש המ רבד
לש האצות אלא הניא האמוטה יכ תעבוקו האמוטה תנבה ךרוצל
.יתוברת-יתרבחה ןוגראה תולובגמ האיצי ,רדסה תולובגמ הגירח
,סלגד ירמ תאמ תירבעה הרודהמל תדחוימ המדקה תופרוצמ רפסל
תא התשע סלגד ירמ `פורפ .יול הרדנא ר"ד תאמ המדקהו
הידומיל תא המילשה םש ,(הילגנאב) דרופסקואב םיהובגה הידומיל
תדובעל יפרגונתאה הרקחמ תא -1951.ב תיתרבח היגולופורתנאב
היגולופורתנא הדמיל .(Lele) הללה ינב ברקב הכרע טרוטקודה
ןיב .האמ עברמ הלעמל ךשמב -University College Londonב
Danger ,(1963) : The Lele of the Kasaiםינמנ םיבושחה הירפס
Meanings ,(1970) Natural Symbols ,(1966) Purity and
Styles ,(1986) How Institutions Think ,(1970) Implicit
.(1999) Leviticus as Literature ,(1996) Thought
196 עמודים.

מחיר: 82.00 ₪

ברוך הבא!

זוהי כניסתך הראשונה לשירות.